Hamnordning för Mölle hamn

​Utgåva mars 2013

​TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. Ordningsföreskrifterna tillämpas vid Mölle småbåtshamn. Till hamnen räknas hamnområdet med inseglingsränna, vågbrytare, kajer, bryggor och släpställen.

2. Båtägare eller befälhavare är skyldig att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande

förhalning, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av hamnmästaren.

BÅTPLATSER

1. Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar.

2. Förtöjning, utom tillfällig sådan vid utrustningskajer o dyl, får endast ske på förhyrd plats eller på tilläggs- och förtöjningsplats, som anvisats av hamnmästaren. MH äger rätt att på båtägarens bekostnad och ansvar omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

3. MH äger rätt att fritt förfoga över förhyrd plats under tid, som båtägaren inte utnyttjar denna. Upplåtelse i andra hand är ej tillåtet.

4. Den, som förhyr en båtplats utan förtöjningspålar, skall på egen bekostnad anskaffa och utlägga förtöjning. Sådan förtöjning skall vara försedd med tillräckligt tung förankring och utläggas så, att intrång eller hinder ej uppkommer för intilliggande båtar eller förbipasserande båttrafik.

I Lilla Hamnen skall befintlig bottenkätting användas för akterförtöjning. Följelina mellan akterförtöjning och kajen skall vara av hållbart, ej flytbart material. Den inledande delen (från kajen räknat) av förtöjningen skall helst bestå av kätting.

5. Avtalet gäller endast för i avtalet angiven båt och båtplats. Om båtägaren avser att byta båt eller båtplats, skall detta i god tid anmälas till MH, som avgör om gällande avtal kan ersättas med ett nytt.

LOSSNING OCH LASTNING AV GODS M.M.

1. Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, fiskredskap, barlaster och spillolja, får endast äga rum på av hamnmästaren anvisad plats.

2. Avfall eller spill av gods, emballage och dylikt, som härrör från hantering av gods inom hamnområdet, skall omgående bortskaffas genom varumottagarens försorg.

ÅTGÄRDER VID SKADOR PÅ HAMNANORDNINGAR M.M.

1. Föreligger, på grund av bristande underhåll, risk för att fartyg eller båt skall sjunka, äger hamnstyrelsen rätt att på båtägarens bekostnad bortskaffa densamma.

2. Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen, åvilar det båtägaren att omedelbart bärga båten. Underlåtes detta, äger hamnstyrelsen rätt att på båtägarens bekostnad vidta motsvarande åtgärd.

3. Har kaj, brygga eller annan hamnen tillhörig egendom, skadats åligger det den, som medverkat till skadans uppkomst, att snarast göra anmälan till hamnmästaren och ersätta uppkommen skada.

ANVÄNDANDE AV ELUTTAG

1. Nyttjande av eluttag får endast ske efter överenskommelse med hamnmästaren.

2. Nätanslutna elektriska apparater och sladdar med anslutningsdon skall uppfylla bestämmelserna för utomhusbruk, se Statens

Energiverks Författningssamling STEV-FS 1985:1.

Det åligger nyttjaren att förvissa sig om, att strömförsörjningen är försedd med nödvändig jordfelsbrytare.

3. Hamnmästaren kan, förutsatt att kapacitet i ledningsnätet finnes, bevilja tillstånd till eluppvärmning av såväl sjösatta som

vinterupplagda båtar.

4. Skador på hamnens egendom, förorsakade av nyttjaren, medför ersättningsskyldighet för nyttjaren.

UPPLÄGGNING AV BÅT INOM HAMNOMRÅDET

1. Båtuppläggning får endast ske på av hamnmästaren anvisad plats. Upplägges båt på annan plats, flyttas båten på båtägarens

bekostnad och ansvar. Båtägare med gällande kontrakt på hamnplats har gratis vinteruppläggning.

2. Båtägaren svarar för upptagning, uppläggning och sjösättning av sin båt.

3. Uppallningsmaterial, bockar, vaggor mm skall märkas med båtägarens namn och får bara ställas på anvisat område. Detta skall ske samma dag som båten sjösättes. Om båtägaren bryter mot denna bestämmelse, får MH transportera bort godset på båtägarens bekostnad.

4. I samband med båtupptagning skall inget förtöjningsgods lämnas kvar på kajen. MHEF äger rätt att forsla bort kvarlämnat förtöjningsgods.

ÖVRIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

1. Båt får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen.

2. Avfall, av vad slag det vara må, får ej kastas i hamnen.

3. I hamnen får båtens toalett endast användas om avloppet stannar ombord.

4. Badning i hamnen är förenat med livsfara och följaktligen ej tillåtet.

TILLÄMPNINGSREGLER VID ÖVERLÅTELSE AV BÅT/BÅTPLATS SAMT FÖRTURSRÄTT

1. Båtägare, som säger upp gällande kontrakt, äger rätt till förtur till likartad plats under högst 5 säsonger under förutsättning att skriftlig framställning härom göres till hamnstyrelsen, samt att erforderlig plats finnes tillgänglig i hamnen.

2. För samägande gäller, att överlåtelse av båtplats på annan ägare än registrerad, medgives tidigast 5 år efter att registrering med kvitterat köpebrev tillstyrkts av hamnstyrelsen. Sådan registrering kan göras av den, som är ägare till hälften av båten, under förutsättning att tidigare registrerad ägare skriftligen så medgiver.

Överlåtelse av båtplatsen på annan familjemedlem prövas i varje särskilt fall. 

Vid eventuell nyregistrering krävs nytt kontrakt.

BROTT MOT FÖRESKRIFTER I HAMNORDNINGEN OCH TAXOR

Bryter båtägaren mot ovan nämnda föreskrifter eller underlåter att efterkomma hamnmästarens meddelade anvisningar, äger MH rätt att med omedelbar verkan häva avtalet utan återbetalning av erlagda avgifter.

Mölle i mars 2013

STYRELSEN FÖR MÖLLE HAMN EKONOMISK FÖRENING

Mölle Hamn Ek. Förening • Hamnen • 263 77 Mölle • Tel: 042 347 007 • E-mail: info@mollehamn.se